Masz u nas dług? Zadzwoń. Uzgodnimy dogodny dla Ciebie sposób spłaty. Tego rodzaju treści pojawiają się coraz częściej w spotach telewizyjnych i radiowych, w prasie czy internecie.

Firmy skupujące wierzytelności to ogromna pozycja w sektorze usług. Najczęściej przyjmują postać niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych.

Jeśli zdaniem banku, z którym Kowalski zawarł umowę kredytu, należność jest nie do odzyskania, wówczas sprzedaje ją za procent wartości. A po stronie wierzyciela Kowalskiego pojawia się inny podmiot – wspomniany fundusz.

Ugoda z przedsiębiorcą skupiającym wierzytelności wydaje się być dobrym rozwiązaniem z uwagi na niskie raty, czy długi okres spłat.

Problem jednak w samej konstrukcji umowy, którą proponuje nam ów przedsiębiorca.

W ugodach, które regulują spłatę pojawia się zawsze zapis, że wierzytelność, wraz z odsetkami, które są w niej podane, nie są sporne. Jednym słowem podpisując ugodę uznajemy istnienie długu, którego istnienie w ramach procesu sądowego nie byłoby tak oczywiste z wielu względów, które wykraczają poza niniejszy tekst.

Najczęściej jednak instytucje skupujące wierzytelności zapominają, że z uwagi na prowadzaną przez nie działalność, obowiązuje 3 letni, a nie 10 – letni termin przedawnienia roszczeń.

Podpisanie ugody przerywa bieg tego terminu, co jest dla nas szczególnie niebezpieczne.

Skrajnie niekorzystne rozwiązanie dotyczy odsetek. W podsuniętej ugodzie, jako niesporna podana będzie bowiem kwota odsetek. Kłopot jednak w tym, że odsetki te wyliczone są w sposób znany wyłącznie funduszowi, a ich wysokość nijak ma się do odsetek rzeczywiście należnych.

Jak wskazano już powyżej, podpisując ugodę uznajemy dług, co sprawia, że jeśli nie wykonamy jej postanowień (zapłacimy ratę z choćby jednodniowym opóźnieniem), dług stanie się natychmiast wymagalny, a powód będzie mógł dochodzić swoich pretensji w postępowaniu nakazowym. Oznacza to tyle, że poniesie małe koszty żeby zainicjować postępowanie , zaś my, aby się bronić będziemy musieli ponieść koszty znacznie wyższe.