Temat, który poruszę nie jest powszechnie znany. Są za to grupy społeczne, wśród których jego znajomość pozostaje na wysokim poziomie. Chodzi oczywiście o osadzonych w zakładach karnych, a temat dotyczy instytucji kary łącznej.

Na czym polega ta instytucja? Ma ona zastosowanie, gdy popełniono dwa lub więcej przestępstw, przy czym za te przestępstwa sprawcy wymierzono kary tego samego rodzaju, albo takie które da się połączyć.

Załóżmy zatem, że przysłowiowy Kowalski został skazany dwoma wyrokami na kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiednio 2 i 3 lat.

Arytmetyka nie zna kompromisów, a zatem Kowalski, o ile Sąd nie wyda wyroku łącznego (jak również nie nastąpi warunkowe przedterminowe zwolnienie), nie opuści zakładu karnego przed upływem lat 5.

Granice wymiaru kary łącznej – zgodnie z art. 86 § 1 k.k. – wynoszą: dolna 3 lat (najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne zbiegające się przestępstwa), górna 5 lat (suma kar wymierzonych za poszczególne zbiegające się przestępstwa).

Jakie okoliczności decydują bliżej której granicy orzeczona będzie kara łączna? Przy wymiarze kary łącznej nie podlega ponownej ocenie społeczna szkodliwość czynu, czy okoliczności popełnienia poszczególnych przestępstw.

Aby Sąd zastosował zasadę pełnej absorpcji (kara najsurowsza pochłania mniej surowe) istotna jest korzystna prognoza kryminologiczna skazanego tj. opinia wydana przez administrację zakładu karnego. Sąd bierze pod uwagę również podobieństwo popełnionych przestępstw oraz odległość czasową zachodząca między nimi. Im bardziej podobne przestępstwa, zaś odstęp czasu krótszy, tym łagodniejsza kara. Przynajmniej w teorii.

Samo postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego nie należy do łatwych. Często Sąd wprowadzany jest w błąd przez samych osadzonych, którzy o pewnych skazaniach, które mogłyby zostać połączone nie wspominają. Dlatego w każdej tego typu sprawie warto skorzystać z pomocy doświadczonego obrońcy, który zwróci uwagę na niedoskonałości działania wymiaru sprawiedliwości i pomoże zgromadzić pełny materiał do wydania korzystnego wyroku.