Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że dziedziczenie pieniędzy z subkonta ZUS jest możliwe – tymczasem po śmierci ubezpieczonego środki trafiają do osoby uprawnionej. Z tego względu warto wiedzieć, na jakich zasadach się to odbywa i jakich formalności należy dopełnić.

Dziedziczenie pieniędzy z subkonta ZUS

Subkonto w ZUS to część konta ubezpieczonego. Subkonta są prowadzone dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i tych, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE.

Środki z subkonta ZUS podlegają podziałowi w ściśle określonych przypadkach. Mowa o rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa, ustaniu wspólności majątkowej w okresie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej, a także w przypadku śmierci osoby, dla której prowadzone było subkonto.

Na jakich zasadach odbywa się podział środków i tym samym dziedziczenie pieniędzy z subkonta ZUS? Warto mieć świadomość, że inaczej będzie to wyglądać w przypadku dziedziczenia po osobach, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, nieco inaczej – gdy osiągnęły wymagany wiek, a jeszcze inaczej, gdy dana osoba nie przystąpiła do OFE.

Jeśli dana osoba nie osiągnęła wieku emerytalnego, procedura jest prosta. Każda osoba, która przystępowała do OFE, mogła wskazać jedną lub więcej osób, którym będą przysługiwać środki z subkonta po jej śmierci. Po śmierci takiej osoby osoba uprawniona powinna poinformować o tym fakcie OFE i złożyć wniosek z odpowiednimi dokumentami. OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją zmarłego.

W sytuacji, gdy dana osoba osiągnęła już wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE są zapisane na jej subkoncie. Procedura jest w zasadzie ta sama, ale to nie OFE inicjuje podział środków. Podział środków następuje, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła nie później niż w dniu:

Co jeśli zmarły nie przystąpił do OFE?

Jeśli ktoś nie przystąpił do OFE, powinien dostać z ZUS wezwanie, w którym Zakład poinformował o konieczności złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między daną osobą a jej współmałżonkiem. ZUS w takim wezwaniu informuje też, że ubezpieczony ma możliwość wskazania osób uprawnionych do otrzymania środków z subkonta po jego śmierci.

Warto wiedzieć, że w pierwszej kolejności ZUS dzieli środki zgodnie z zakresem, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Dopiero pozostałe środki są przekazywane zgodnie ze wskazaniem ubezpieczonego (chyba, że nie posiadał on małżonka/nie miał wspólności majątkowej). Jeśli jednak zmarły nie zostawił dyspozycji i nie wskazał osoby uprawnionej, wspomniane środki wchodzą w skład spadku.

Źródło: Bezprawnik